fbpx

Ponedeljak - Petak - 7:00 - 20:00, Subota - 7:00 - 14:00

Analiza krvi kod dece

Prednosti PCR analize

Ekspanzija infektivnih oboljenja u savremenom društvu nametnula je potrebu da se pored standardnih mikrobioloških i biohemijskih tehika u dijagnostiku uvedu i nove metode koje će omogućiti specifičnije, pouzdanije i brže detektovanje patogena, uzročnika bolesti. Lančana reakcija polimeraze - PCR (eng. polymerase chain reaction) je postala nezaobilazna metoda u molekularnim istraživanjima.

PCR je ciklična reakcija amplifikacije specifičnog regiona DNK molekula. Ona omogućava da se od male početne količine DNK dobije veliki broj kopija njenog željenog fragmenta koje se potom mogu detektovati.

PCR reakcija se odlikuje visokom specifičnošću i visokom senzitivnošću. Visoka senzitivnost PCRa pruža mogućnost rane dijagnostike tj. detektovanje patogena u uzorku ubrzo posle infekcije i dosta pre pojave simptoma bolesti.

Prednost primene PCRa u dijagnostici u odnosu na standardne imunološke i mikrobiološke testove je i brzina izvođenja i dobijanja rezultata.

Osim određivanja prisustva patogena u uzorku (kvalitativna analiza) PCR analizom se može precizno i pouzdano odrediti i količina patogena u uzorku (kvantitativna analiza). Najpreciznija kvantitativna analiza se dobija primenom real-time PCR metode (qPCR). Za razliku od klasičnog PCRa gde se količina patogena određuje na kraju reakcije (end point analiza) kod qPCR se količina patogena određuje u realnom vremenu nakon svakog ciklusa tokom reakcije, primenom fluorescentnih markera (fluorescentnih boja ili DNK proba sa fluoroforama).

Analiza qPCR metodom pruža mogućnost da se osim detektovanja prisustva patogena određivanjem njegove količine u uzorku dobiju i informacije o stepenu infekcije i stadijumu bolesti kao i da se prati odgovor na terapiju.